Disclaimer

Wij doen onze uiterste best voor deze site maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten of misverstanden die door kennisname van de informatie kunnen ontstaan. De informatie op de site kan de diagnose of het advies van een professioneel hulpverlener niet vervangen. Bij twijfel dient u een arts of verpleegkundige te raadplegen.

Deze site wordt beheerd door het initiatiefteam dementievriendelijk Noordwijk. Ondanks de uiterste zorg die de auteurs en opstellers aan de samenstelling en inhoud hebben besteed, kan de gepubliceerde informatie op de website en/of in de elektronische nieuwsbrief (inclusief de bijlagen) en/of in de overige e-mailberichten (inclusief de bijlagen) onvolledig of onjuist van aard zijn. Aan de inhoud van de website en/of van de elektronische nieuwsbrief (inclusief de bijlagen) en/of van overige e-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen geen rechten worden ontleend. Het initiatiefteam Dementievriendelijk Noordwijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onvolledige of incorrecte inhoud van de website en/of uit de elektronische nieuwsbrief (inclusief de bijlagen) en/of uit overige e-mailberichten (inclusief de bijlagen). 

Ook in het geval van directe of indirecte schade voortvloeiend uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website en/of de nieuwsbrief en/of e-mails te kunnen raadplegen, aanvaardt het initiatiefteam dementievriendelijk Noordwijk op geen enkele wijze aansprakelijkheid.

Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten voor directe of indirecte schade die ontstaat op het moment dat de ontvanger de inhoud van de website, de nieuwsbrief en/of e-mails zelfstandig hanteert voor eigen gebruik (aan contacten, relaties, patiënten en/of cliënten).

Ook wordt aansprakelijkheid van het initiatiefteam dementievriendelijk Noordwijk uitgesloten ten gevolge van directe of indirecte schade die ontstaat doordat de ontvanger informatie van de website, de nieuwsbrief en/of e-mails aan derden verstrekt. Het initiatiefteam dementievriendelijk Noordwijk is uiterst selectief ten aanzien van sites van derden waarnaar verwezen wordt. Voor zover op deze website, de nieuwsbrief en/of e-mails naar derden wordt gelinkt is het initiatiefteam dementievriendelijk Noordwijk niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door die derden op hun websites of in hun overige  berichten en/of het gebrekkig functioneren van die websites en/of voor de gebrekkige kwaliteit van eventuele producten of diensten die op die websites worden aangeboden. In het bijzonder is het initiatiefteam dementievriendelijk Noordwijk niet aansprakelijk voor een privacybescherming van gebrekkige aard op die websites. De privacybescherming is gebrekkig indien het niet voldoet aan dwingendrechtelijke bepalingen van de wet. Hoewel het initiatiefteam dementievriendelijk Noordwijk alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is het initiatiefteam niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden verzonden.

Het initiatiefteam dementievriendelijk Noordwijk aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een niet onbelemmerde toegang tot deze site.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het initiatiefteam dementievriendelijk Noordwijk. Dit geldt ook voor het gebruik van het logo van dementievriendelijk Noordwijk. Uw verzoek voor toestemming dient u te richten aan welkom@dementievriendelijknoordwijk.nl.

Deze site geeft geen medisch advies. Ook uit de inhoud van de e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vloeit geen medisch advies voort. De informatie op deze site en/of uit de  nieuwsbrief en/of uit overige e-mailberichten is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt of vertegenwoordiger wordt verstrekt of die door een zorgverlener aan de cliënt of vertegenwoordiger wordt verstrekt. 

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
Het initiatiefteam dementievriendelijk Noordwijk doet haar uiterste best voor de informatieveiligheid maar garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Hoewel het initiatiefteam dementievriendelijk Noordwijk uiterste zorg betracht aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de website, kan dat niet te allen tijde worden gegarandeerd. 

De informatie op de site wordt regelmatig aangepast. Het initiatiefteam dementievriendelijk Noordwijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Ga naar de inhoud